2/3/15

El Pressupost Municipal del 2015, a debat al Ple d'avui

Davant de la proposta pels pressupostos del 2015 feta pel govern de CiU, des de la CUP  de Vilanova i al Geltrú volem expressar el següent:

 -La prioritat bàsica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per aquests pressupostos hauria de ser la d’estar al costat de les persones i famílies més necessitades. Per això entenem imprescindible augmentar les ajudes a les famílies que pitjor ho estan passant i fer tot el possible per assegurar-los l’alimentació, l’habitatge, l’accés als serveis elementals i la resta de necessitats bàsiques. Tot i que, per desgràcia, des de l’administració local es fa molt difícil assolir tots aquests objectius, si que s’han de fer tots els esforços possibles per avançar cap aquest objectiu. Entenem que en la proposta de pressupost això no és així.

-Per la CUP, un altre dels eixos principals d’aquest pressupost hauria de ser el suport als aturats de llarga durada a través de l’IMET. Fet que entenem que tampoc es compleix, al congelar-se la partida destinada a l’IMET. A més, volem que les competències en la gestió d’aquest organisme tornin a la regidoria d’educació. 

-Aquests seran els quarts pressupostos que presenta l’actual govern de CiU i al nostre punt de vista, no s’han fet canvis substancials en l’estructura general de l’ajuntament. Seguim amb la mateixa estructura bàsica que es va heretar de l’anterior govern tripartit i de l’època de la bombolla immobiliària, sense adaptar-se a la situació i prioritats actuals. 

-Pel pressupost del 2015 es disposa de més de 3.700.000€ més per despesa corrent respecte al 2014, bàsicament per la reducció del retorn de capital (per les carències en alguns préstecs) i per la baixada dels tipus d’interès. Per tant, entenem que hi ha prou diners disponibles en aquest pressupost per millorar,com a mínim, el finançament dels dos primers punts. 

-D’aquests 3,7M d’€ de més en aquest pressupost, bona part (2,2M d’€ aprox.) ja estan adjudicat a partides que ens vénen obligades per aplaçaments que s’havien fet de pagaments a empreses (recollida brossa, neteja viària, jardineria…) i per algunes sentències urbanístiques. Però queda una partida important superior a 1M d’€ amb el que l’actual govern decideix quines són les seves prioritats. 

-Tot i que com dèiem abans, creiem que s’hauria de fer una remodelació a fons de la institució municipal, des de l’oposició ens és molt difícil de tenir eines per quantificar-la, sobretot tenint en compte que a tres dies hàbils de l’aprovació dels pressupostos encara no tenim detallat el capítol referent als sous dels treballadors municipals. Per tant, hem hagut de treballar sobre la proposta del govern, en la qual creiem que hi ha partides sobredimensionades (fins a 850.000€), com les que es mostren a continuació i que creiem que es poden disminuir per augmentar altres partides prioritàries.  


S’ha de tenir en compte que els dos següents pressupostos (2016 i 2017) seran gairebé impossibles de quadrar i ens podem trobar amb unes retallades molt més importants que les que s’han realitzat durant aquesta legislatura. De fet, l’any 2016 s’hauran de pagar 2,5M d’€ en retorn de capital i l’any 2017 seran 5M d’€ més que enguany. Per tant, creiem imprescindible fer actuacions immediates que tendeixin a reduir despeses innecessàries, per això creiem imprescindible: 

•Que aquesta disponibilitat momentània de diners no es destini a augmentar partides que no siguin prioritàries per la ciutat (despeses d’oficina, publicitat d’activitats municipals, pertinença a dues entitats municipalistes, promoció econòmica, festivals i fires privades o a augmentar cap partida que enguany no ha disposat de tot el saldo pressupostat). 

•Que part d’aquests diners extres que tenim enguany es destinin a polítiques que puguin reduir despeses de cara als propers anys, com per exemple, trobar un espai municipal alternatiu (Neàpolis, edifici annex a l’ajuntament...) als despatxos del carrer Llanza (105.000€/any). 

•La gestió per part de la DiBa del cobrament de rebuts ens costa 500.000€. Bona part dels rebuts que gestiona aquest la diputació els podria fer directament l’ajuntament (IBI, guals, circulació, brossa…) obtenint un estalvi molt important. Aquesta mesura podria suposar un estalvi de més de 350.000€. 

•Canviar immediatament el transformador del Parc del Garraf, que encara és municipal. No podem continuar en la situació actual en la qual el parc del Garraf segueixi generant deute amb l’ajuntament. A més, l’Ajuntament amb l’status quo actual ha d’assumir l’IVA de les factures (més de 30.000€/any). 

•Fer actuacions immediates per reduir el consum energètic als edificis municipals i millorar-ne l’aïllament tèrmic.   

Amb aquests més de 850.000€ extres, creiem que l’ajuntament hauria de tenir altres prioritats, com per exemple: 

•Municipalitzacions: aquest ha estat un dels cavalls de batalla de la CUP durant aquesta legislatura, aconseguir la municipalització dels serveis que presten empreses externes. Entenem que poden suposar un estalvi econòmic, una millora de les condicions salarials dels treballadors i un major control de la qualitat del servei. Aquests pressupostos no plantegen ni una sola d’aquestes municipalitzacions (jardineria, manteniment instal•lacions esportives, consergeria, socorrisme, recollida brossa, neteja viària, neteja instal•lacions municipals, transport urbà, manteniment enllumenat…). Cal dir que algunes d’aquetes municipalitzacions no requereixen ni una inversió inicial per portar-se a terme. 

•Garantir l’accés universal a l’aigua per aquelles famílies que no ho puguin pagar i aquelles que s’han vistes obligades a ocupar un habitatge. És una decisió política a l’abast d’aquest ajuntament, que ni es desprèn d’aquest pressupost, ni de les reunions de la taula per la pobresa energètica. 

•Augment de les partides destinades a ajuts econòmics i ajuts a la pobresa energètica. En l’actual proposta es congelen en el seu conjunt. 

•Foment de l’acció de formació i retorn a la regidoria d’educació de les competències de l’IMET. Enguany la partida destinada a l’IMET es congela. 

•Increment dels recursos de l’Oficina Local de l’Habitatge per poder aconseguir gestionar més habitatges en lloguer social i poder fer més pressió sobre els bancs perquè cedeixin el màxim nombre de pisos possibles. 

•Increment de la partida (actualment 10.000€) per fer la prova pilot de rehabilitació d’habitatges per destinar a lloguer social a través de l’Oficina Local de l’Habitatge. 

•Inclusió d’una partida específica per a la preservació de l’Ortoll i els seus camins. Senyalització i manteniment dels seus camins i rutes per posar en valor un patrimoni natural i paisatgístic dels vilanovins i vilanovines. 

•Instal•lació d’una deixalleria fixa al centre i campanya pel foment del reciclatge. 

•Inici d’una prova pilot de recollida de residus porta a porta en algun dels barris de la ciutat 

•Aconseguir la gestió municipal de tot l’espai del Molí de Mar i començar a treballar en el projecte per fer-hi un alberg. 

•Augment de les campanyes basades en una oferta turística vinculada a posar en valor el territori i les potencialitats del nostre entorn, així com aquelles que destaquin el patrimoni cultural de la vila. 

•Partida destinada a adequar algun espai municipal  on poder-hi ubicar les actuals oficines del carrer Llanza. Nosaltres proposem els antics jutjats de l’ajuntament o el primer pis de Neàpolis. 

•Inclusió d’alguna partida destinada a l’elaboració del nou pla general, que es troba totalment encallat i que en cap moment ha esdevingut una prioritat pel govern de CiU.   

Moció per un ensenyament públic de qualitat 
En aquest Ple Municipal, la CUP hi presenta una moció per la defensa de l'ensenyament públic de qualitat. Aquesta moció es presenta just ara que es comença a planificar el curs vinent i els pares i mares han d'escollir el centre educatiu pels seus fills i filles. En la moció es demana que l'Ajuntament elabori un pla educatiu a cinc anys vista i que el traslladi a la Generalitat, que no es superi la ràtio de 25 alumnes per aula i que s'estudïi la situació dels centres privats concertats.

3/2/15

La comissió d'investigació sobre l'IMET i el CFO La Paperera prospera

La moció de la CUP es va aprovar per unanimitat i durant les properes setmanes s'investigarà la gestió d'aquests organismes municipals 

El Ple corresponent al mes de febrer va ser protagonitzat per la moció de la CUP on es demanava la constitució d'una comissió d'investigació per estudiar les possibles contractacions irregulars fetes per l'IMET i el CFO La Paperera. Aquestes denúncies van ser fetes per la CUP després d'haver rebut un informe el passat 16 de gener on apareixien més d'una vintena de contractacions fetes per aquests organismes en les que no s'havia realitzat cap procediment públic. 

Per tot això, la CUP va demanar que es constituís una comissió d'investigació (la segona de la història de la ciutat després de la que tractava sobre la gossera municipal) on es puguin aclarir tots aquests fets. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat, amb l'ampliació del període a investigar que la CUP havia situat entre els anys 2003-2011 per poder acotar els informes. Aquesta investigació es farà, finalment, sobre el període d'actuació dels darrers 3 gerents d'aquests organisme. 

A partir d'ara, la CUP es compromet a fer complir l'acord de la moció i que la primera trobada d'aquesta comissió d'investigació es convoqui durant aquesta mateixa setmana per tal de garantir un treball ràpid i eficient. La moció demana que els treballs es concloguin en un termini màxim de tres mesos. Així ho esperem.   

28/1/15

LA CUP DE VILANOVA DENUNCIA 4M€ EN CONTRACTACIONS IRREGULARS A L’IMET

Demana una comissió d’investigació municipal i ha posat el cas en coneixement de la Fiscalia i l’Oficina Antifrau


El trasllat de l’anterior gerent de l’IMET a l’EMMMM va disparar les alarmes a finals de l’any passat, quan la CUP va percebre una crispació manifesta per aquest cas entre l’actual equip de govern de CIU i l’anterior govern, representat actualment al Ple per les forces de ICV i el PSC. És per això que els darrers mesos, la CUP ha estat investigant els ens implicats i ha sol•licitat informes a l’Ajuntament, que se’ns han fet arribar a mitjans del present mes, els quals rebel•len indicis fefaents de posssibles contractacions irregulars a l’IMET durant el període 2003-2011.   


De les memòries anuals de l’actual Institut Municipal d’Educació i Treball i l’anterior Centre de Formació Ocupacional La Paperera, organismes autònoms competents en matèria d’educació i treball al municipi, es desprenen irregularitats que podrien vulnerar seriosament la Llei de Contractes del Sector Públic, que determina que totes les contractacions superiors a aquests 18.000€ (sense IVA) han d’anar a concurs públic, excepte les relacionades a obres que ho han de fer a partir dels 50.000€. De les dades facilitades des de l’Ajuntament, la CUP n’extreu que de les més de 20 empreses i autònoms que van superar aquests imports entre els anys 2003 i 2011, només 5 d’elles es van adjudicar per concurs. Entre les adjudicacions que podrien no haver passat pel sistema legal de contractació contemplem empreses d’informàtica, lampisteria, construcció, fotocòpies i material d’oficina, autònoms que han donat classes a la CFO o a l’IMET o al voltant de l’EFAV i de subministradors varis. Malgrat ens fa falta un major volum d’informació detallada, fins al moment podem constatar que el global d’aquestes suposades adjudicacions irregulars podrien arribar a superar els 4M€ durant els darrers 10 anys. Hi ha empreses que han facturat fins a 1,6M d’€ durant el període (entre l’IMET i el CFO La Paperera) i sense que hi hagi hagut cap mena de procés de contractació pública i de lliure concurrència, i per tant, sense que poguem determinar els criteris de contractació de les empreses en qüestió.    

Per ara, des de la CUP estem en contacte amb la Fiscalia i amb l’Oficina Antifrau de la Generalitat, per tal de fer-los arribar, al llarg d’aquesta setmana, els documents que tenim per si veiessin algun fet constitutiu de delicte que pogués ser investigat per la pròpia Fiscalia Provincial de Barcelona o a través de la Fiscalia Anticorrupció.  

Donada la magnitud dels fets, la CUP considera imprescindible que s’endegui el més aviat possible un procés oficial que esclareixi l’afer. Per això, el proper en el proper Ple sol•licitarem una comissió d’investigació municipal, on tots els grups municipals tinguin accés lliure i ràpid a tota la informació que es demandi i on els responsables tècnics i polítics que hagin pogut permetre aquestes actuacions donin les explicacions corresponents.    

Des de la CUP creiem que si es demostra que el sistema habitual de contractació durant molts anys a l’IMET i la CFO La Paperera ha estat a dit i incomplint tota la normativa de contractació pública, tal i com indica la informació que se’ns ha traslladat des de l’Ajuntament, hi ha d’haver responsabilitats polítiques i administratives sobre les persones que han fet i les que han permès totes aquestes contractacions (gerència, intervenció municipal i els diferents regidors d’educació i alcaldes). Però també entenem que les responsabilitats han d’anar més enllà, i no tan sols han de recaure sobre aquells que puguin haver fet i permés aquests actes, sinó sobre aquells que sabent-ho amb posterioritat no ho han denunciat. Per tant, també volem denunciar que l’actual govern de CiU, de ben segur que ha estat coneixedor d’aquestes pràctiques irregulars i no les ha denunciat ni públicament, ni davant de la fiscalia.  

Per últim, des de la CUP seguim mostrant-nos contraris a la gestió de totes les competències d’Educació i Treball de la ciutat a través d’un organisme autònom i extern a la regidoria d’Educació. Defensem que és a travès d’aquesta última que l’Ajuntament ha de gestionar i controlar aquests dos àmbits fonamentals en el desenvolupament de la ciutadania.

26/1/15

La CUP encara les eleccions amb un projecte obert i de ruptura social

La Candidatura d’Unitat Popular presenta una llista electoral que reforça aliances amb les lluites socials de la ciutat

La CUP de Vilanova ha donat aquest cap de setmana el tret de sortida a les Eleccions municipals del maig amb l’organització d’unes jornades d’elaboració del programa polític. L’Ateneu vilanoví ha acollit aquest dissabte i diumenge la vuitantena de persones que ha participat als debats centrats en els eixos clau que treballa la formació al municipi: drets socials, activació econòmica, aprofundiment democràtic, territori i medi ambient, gènere, cultura i llengua. Les propostes recollides als debats serviran per redactar les prioritats de la Candidatura els propers quatre anys. El full de ruta de la CUP a nivell nacional també s’ha tractat, dissabte, en una assemblea oberta al local dels Bordegassos, sota el lema “Per la ruptura”, amb la vista posada a les Eleccions al Parlament de Catalunya, el proper 27 de setembre.

Diumenge al migdia, la CUP va presentar públicament els i les deu primeres membres de la llista electoral en un acte al Castell de la Geltrú. La setmana passada, la llista va ser aprovada per una assemblea oberta que ha donat el mandat de comptar amb candidats i candidates compromesos amb el projecte de l’esquerra independentista que clarament aposti per la defensa dels drets socials i les classes populars de la ciutat.

“No presentem una llista de partit, sinó farcida de lluites i de compromís”. Amb aquestes paraules, Josep Maria Domènech, número u de la candidatura, resumia el camí a traçar. Tal i com expressava Tania Reyes, tercera candidata de la llista, “cal que la gent entri a l’Ajuntament i que l’Ajuntament baixi al carrer”, és a dir, obrir les institucions per tal de capgirar l’ordre de necessitats. Posar l’Ajuntament al servei dels moviments socials i de les lluites que volen transformar la ciutat a fi de canviar l’ordre establert de prioritats: primer, les persones. Raimon Ràfols, actual regidor i número, va recordar les petites victòries assolides, des de l’oposició, a través de la feina institucional des que la CUP va entrar el 2007 i va recalvar que “l’Ajuntament s’ha limitat a administrar la ciutat. Ara cal viure-la i lluitar-la.”

Entre els missatges dels tres candidats que encapçalen la llista, un dels més destacats va ser la voluntat de reforçar el paper de la CUP al carrer, colze a colze amb els col·lectius organitzats que batallen contra les imposicions del capital i les retallades, de drets i de serveis públics. Per aquest motiu, la candidatura ha bastit una llista oberta i que supera els límits de partit, per oferir a Vilanova i la Geltrú un projecte arrelat a la ciutat, plural i que, amb el títol de “Governem-nos”, posa èmfasi en la necessitat de capgirar l’ordre de prioritats de l’Ajuntament.

La llista és la següent:
1. Josep M. Domènech
2. Raimon Ràfols
3. Tània Reyes
4. Josep Asensio
5. Berta Belaskoain
6. Jaume Marsé
7. Montse Maronda
8. Guillem Bau
9. Francesc Martín
10. Helga Rovira

15/1/15

L'Audiència Pública sobre l'Eixample Nord serà el dissabte 31 de gener

Neàpolis acollirà aquesta jornada participativa forçada amb el suport de 3.000 signatures

La CUP ve presentar una moció al Ple del juny de 2014 demanant la celebració d'una Audiència Pública sobre l'Eixample Nord. Aquesta moció no va rebre el suport de cap altre partit, de manera que no va prosperar. Tot i això, en cap cas es va renunciar a un acte de participació ciutadana com aquest, i la CUP, juntament amb una quinzena d'entitats i col·lectius de la ciutat, van constituir la plataforma "Parlem VNG". 

Aquesta plataforma ha aconseguit recollir 3.000 signatures i ha obligat el govern local a organitzar una Audiència Pública pel proper 31 de gener a les 10h a Neàpolis. Un acte que serà retransmès en directe per Canal Blau i que tindrà una important repercussió mediàtica. 

Us demanem, però, que l'assistència a l'acte sigui multitudinària, ja que cal mostrar els dubtes i el rebuig que ens genera aquest macroprojecte urbanístic. 

Per ser-hi cal inscriure's prèviament:

14/1/15

La CUP exigeix l'aturada immediata de l'Eixample Nord

El govern local preveu portar-ho al Ple del dia 2 de febrer 

Malgrat que els passos a realitzar pel Consorci de l'Eixample Nord han estat bloquejats pel representant de la CUP al Consorci, el govern local ha buscat alternatives per poder seguir avançant en el procés d'urbanització d'aquest espai que representa 1/3 de l'actual Vilanova.

Ara, però, no és només la CUP qui qüestiona la conveniència d'aquest projecte, i és la pròpia Generalitat de Catalunya qui posa en dubte la necessitat d'aquest macroprojecte urbanístic, en un informe que va fer arribar en les darreres setmanes a l'Ajuntament de Vilanova. 

Per tot això, la CUP considera oportú aturar aquest projecte, forçar una pròrroga en aquells convenis que impliquen decisions precipitades, i que el projecte de l'Eixample Nord sigui portat a una Consulta Popular entre tota la ciutadania de Vilanova i la Geltrú.

5/12/14

Unanimitat en la moció de la PAH per eradicar pobresa energètica

La CUP es compromet a forçar-ne els seu compliment immediat 

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va fer arribar una moció al Ple Municipal en la que es tractava una de les problemàtiques més greus que viuen moltes veïnes i veïns de la ciutat, com és la pobresa energètica. Aquest fet ve donat per la impossibilitat de moltes famílies de pagar els rebuts de llum, gas i aigua, fet que suposa el tall d’aquests subministraments bàsics. Aquest fet s’agreuja en èpoques de l’any com l’hivern, ja que el fred entra a les llars de manera imparable. 

Per tot això, la PAH vol posar remei a aquesta situació, i amb la moció presentada pretén activar tots els mecanismes de l’Ajuntament per posar-hi solució. Al llarg de tots els punts de la moció es demanen diverses qüestions com són la creació d’una taula sobre pobresa energètica, l’ajut econòmic en situacions greus, la creació d’un protocol de talls de subministraments, la possibilitat d’instal•lar comptadors d’aigua solidaris en els pisos ocupats, aprofitant que l’Ajuntament controla la companyia d’aigües.  

La moció va ser presentada per dos representants de la PAH, que va omplir el Saló de Plens de l’Ajuntament de lluita i dignitat.

3/12/14

22 de les 25 regidores i regidors de l'Ajuntament s'autoinculpen per la celebració del 9N

Els representants municipals assumeixen les conseqüències davant les accions judicials que derivin arran de la celebració del procés participatiu 

La immensa majoria de les regidores i regidors de l'Ajuntament de Vilanova van donar suport a una moció presentada per la CUP, que es va debatre juntament amb una presentada per CiU, on es demanava al Ple Municipal que s'autoinculpés davant dels processos judicials engegats arran del 9N. D'aquesta manera, es pretén demostrar que s'ha perdut la por, i que totes i tots hem estat responsables de la celebració de la consulta sobre la independència del passat 9 de novembre. 

Tot i les amenaces, el dia 9 de novembre van votar gairebé 2.400.000 persones, i 40.000 es van oferir voluntàries per coordinar, i assegurar el funcionament de tot el procés. Es tracta de la desobediència més important feta a Europa, ja que els tribunals espanyols es van encarregar d'amenaçar, espantar i culpar tots aquells qui participessin a la consulta. Els votants, els voluntaris i tots aquells qui vam participar hem perdut la por, i assumirem totes les conseqüències que derivin arran del 9N. Vam votar, i això és imparable!

26/11/14

La CUP demana a l'Ajuntament que s'autoinculpi ens els procediments judicials relacionats amb el 9N

Aquesta proposta es debatrà al Ple Municipal de dilluns 1 de desembre 

El dia 9 de novembre es va viure un moment històric. La mobilització popular més important del país es va celebrar amb èxit, i a més, va ser la demostració més important de desobediència. Malgrat les amenace s les coaccions van sortir a votar gairebé dos milions i mig de catalanes i catalans, i una clara majoria va votar a favor de la independència del Principat.  

Les amenaces no s'han quedat aquí i a dia d'avui hi ha diversos procediments judicials contra la celebració d'aquesta consulta. La CUP, que ja es va autoinculpar al Parlament de Catalunya, demana a l'Ajuntament que es posi al capdavant de la defensa dels drets bàsics de la democràcia, i que no permeti cap atac més a la sobirania popular. La CUP entén que l'Ajuntament ha participat activament i ha donat suport a la consulta, de manera que ara no es pot fer enrera a l'hora d'assumir les conseqüències ni pot deixar sola la ciutadania en un conflicte com aquest. 

5/11/14

L´Ajuntament finalitzarà la relació contractual amb Cofely España SA gràcies a una moció de la CUP

L'empresa està implicada en l'operació "Púnica", en la que hi estan implicats diversos polítics de l'Estat i diverses empreses.

La CUP va presentar una moció al Ple corresponent al mes de novembre en la que demanava el trencament de la relació contractual que l'Ajuntament té amb l'empresa Cofely España SA. Aquesta empresa s'encarrega del mantenim de les instal·lacions esportives de la ciutat.  Fa pocs dies, el nom d'aquesta empresa va sortir esquitxat per l'esclat de l'operació "Púnica" en la que la pràctica corrupte de diverses empreses i polítics van ser descobertes. Des de la CUP entenem que no es pot tenir cap mena de relació amb empreses que funcionen d'aquesta manera, i per aquest motiu es va presentar la moció d'urgència i es va aprovar.  

Aquesta moció també recordava la demanda de la CUP de municipalitzar els serveis públics. Aquesta mesura suposaria una reducció dels costos, i, a més, permetria un control molt més democràtic i directe d'aquests serveis. Tot el contrari del que succeeix ara amb empreses concessionàries que sovint són filials de grans multinacionals.  

Clica i llegeix la moció!