20/9/12

L'Ajuntament hauria de liderar acords entre escoles i editorials per al reciclatge de llibres de text

La regidora de la CUP, Marta Rius, va formular una proposta relativa a la reutilització dels llibres de text en el marc del darrer Ple municipal, celebrat el dilluns 17 de setembre. Arrel d'una moció de PSC relativa a l'ajut a la compra dels llibres de text, la CUP va explicar que diferents municipis han tancat acords entre escoles i editorials peruqè durant períodes de quatre anys no es canviin els llibres (i per tant, l'editorial es comprometi a reeditar-los en la mateixa versió, si cal). Aquesta mesura permet establir un sistema de compra cooperativa dels llibres, que es reutilitzen durant quatre anys i pels quals els pares i mares només n'han de pagar, amb variacions segons el cas, una quarta part. 

La CUP va instar l'Ajuntament a liderar aquest acord a nivell de ciutat i treballar-lo escola per escola.

19/9/12

La CUP lamenta el tancament de l'Envelat i el Cinema Bosc i demana al govern posar-se les piles

En un sols mes, Vilanova veurà com desapareixen dos equipaments públics que gaudien de força popularitat: l'Envelat i el Cinema Bosc, tancaments que lamentem profundament perquè empobreixen encara més el ja trist panorama cultural d'una ciutat que torna a avançar ràpidament cap a la ciutat dormitori dissenyada fa anys.


ENVELAT
L'Envelat ha estat els darrers set anys una solució provisional a la manca absoluta d'espais amplis per a l'organització d'esdeveniments de mitjà i gran format, principalment reivindicat pel moviment associatiu juvenil durant la ciutat durant anys i anys. El seu tancament aboca altra vegada les associacions, juvenils o no, al desert. La CUP ha defensat des de fa anys la prioritat municipal de construir un espai definitiu per les activitats que acollia fins ara l'Envelat. L'anterior govern es va embarcar en un macroprojecte de 6 milions d'euros que va ser parcialment qüestionat per la CUP, en tant que no veiem viable ni necessària aquella obra faraònica, i temiem que no es dugués a terme, com finalment ha estat. No obstant això, l'anterior goven va aconseguir 1 milió d'euros provinents d'una subvenció PUOSC i 100.000 euros del Ministerio corresponent per al projecte, que es van quedar al calaix. El nou govern ha decidit utilitzar la subvenció PUOSC per obrir el carrer Llibertat al seu pas sota la via, inversió necessària per la ciutat, però que posposa, una vegada més i ja van molts anys, la solució al problema de la manca d'espais per a l'organització d'esdeveniments de mitjà i gran format.

Rebutjades les mocions de la CUP sobre l’ensenyament d’instruments tradicionals i les beques menjadors

La CUP va presentar dues mocions al ple del passat dilluns que van ser rebutjades, en la primera d’elles es demanava que es tinguessin en compte les especificitats de l’ensenyament dels instruments tradicionals ara que s’ha integrat en l’escola de música i es demanava que es reduís al 50% la matrícula per al proper curs d’aquest tipus d’instruments. Els instruments tradicionals han passat enguany de no tenir matrícula a un cost de 100€. La moció va ser rebutjada amb els vots en contra del govern i ICV, l’abstenció del PP i el vot favorable de la CUP i el PSC. 

En la segona de les mocions es demanava que l’Ajuntament es fes càrrec dels retards en el pagament de les beques menjadors que fa la Generalitat a través del Consell Comarcal, i que estan provocant greus problemes en la gestió dels menjadors escolars per part de les AMPES. No es tractava d’una despesa, sinó només d’un avançament que com a mínim es xifrava des de la CUP en 60.000€. La CUP va recordar que s’està posant en perill un servei essencial i que hi ha molts infants que fan a l’escola l’únic àpat en condicions del dia i es va fer una defensa de la gestió directa i de la implicació dels pares en els menjadors escolars, model amb el qual sembla que vol acabar el departament d’ensenyament. La moció la van votar en contra la resta de grups municipals, al•legant des del govern la manca de liquiditat de l’ajuntament i des dels grups del PSC i ICV la deslleialtat institucional que suposaria, segons ells, demanar a l’ajuntament que assumís, encara que fos temporalment, un deute del Consell Comarcal que governen ells. Sigui com sigui, a les AMPES se’ls seguiran devent els mesos d’abril, maig, juny i ara ja el setembre de beques menjadors i haurem de veure fins quant podran seguir aguantant aquesta situació sense que afecti als escolars vilanovins.

18/9/12

La CUP es queda sola proposant alternatives a la privatització d'Aigües i Aparcaments

El Ple d'aquest dilluns 17 de setembre va desestimar amb tots els vots de l'oposició l'obertura de les dues comissions, una per a Aigües i l'altra per a Aparcaments, que havien d'estudiar l'entrada de capital privat en aquestes companyies públiques. La raó d'aquestes propostes radica en la greu crisi de tresoreria que viu l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a qui se li deuen uns 25 milions d'euros entre impostos impagats, transferències endarrerides de la Generalitat i l'Estat i pel fte que els terrenys de PIVSAM, valorats  en 8 milions, no s'han arribat a poder vendre mai, malgrat i que es van gastar els diners de la seva venda futura.  

La CUP va votar en contra perquè considera que les seves propostes alternatives, les úniques sobre la taula des de l'oposició, no han estat tingudes en compte pel govern, que no ha procedit a estudiar-les ni sondejar-les al mercat. La CUP és pefectament conscient que la principal qüestió en aquest debat és la crisi de liquiditat (tresoreria) de l'Ajuntament vilanoví, com també és perfectament conscient que vendre les companyies al capital financer, representat en les ultnacionales de la gestió de l'aigua i les infrastuctures viàries com els aparcaments urbans, no és en absolut la solució òptima.

13/9/12

Solucions davant la pujada de matrícules dels instruments tradicionals i populars a l'Escola de Música

La segona moció que presenta la CUP al ple del proper 17 de setembre gira entorn la pujada de matrícules dels instruments tradicionals i populars i la necessitat de preservar-los.
 
Des de fa uns anys l'Escola Municipal de Música compta entre la seva oferta instrumental amb una sèrie d'instruments populars i tradicionals, com són la gralla, el sac de gemecs i el flabiol i el tamborí. Es tracta d'instruments musicals que a diferència dels altres no segueixen estudis certificats i reglats, i tenen un ús i una significació social i cultural a la nostra societat i cultura prou diferent de la resta d'instruments.

Malgrat que en l'actualitat l'ensenyament d'aquests instruments s'hagi integrat a l'oferta de l'Escola de Música Municipal, ara Conservatori, cal recordar que l'origen es troba en l’Escola Municipal d'Instruments Tradicionals, l'EMIT, que al seu torn venia a formalitzar un ensenyament que s'impartia abans a l'Agrupació de Balls de Populars i que anteriors governs de Vilanova van voler dignificar, normalitzar i popularitzar a través d'un ens propi com era l'EMIT.

La pujada generalitzada de taxes d'enguany a l'Escola de Música ha passat en alerta els alumnes i professors d'aquests instruments, atès que fins ara gaudien d'una consideració especial que ve a desaparèixer. L'ensenyament d'uns instruments que són abans de tot un benefici cultural per a al ciutat, atès que només tenen com a funció no l'exhibició individual o col•lectiva en diversos formats i auditoris, sinó l'acompanyament de balls populars i actes tradicionals, patrimoni immaterial de tots els i les vilanovines.

És evident que un augment tan considerable de la matrícula (de 0 a 100€) tan quantiosa, a més del preceptiu augment de quota mensual que també han sofert igual que la resta, farà que minvi la xifra ja escueta de 35 alumnes que té ara mateix aquest tipus d'ensenyament musical a la nostra ciutat.

Per tot això, la CUP demana al ple un compromís en la protecció i foment especial de l'ensenyament d'instruments tradicionals i populars a la nostra ciutat, per tal i com representen la pervivència d'una part fonamental del nostre patrimoni cultural i immaterial. La rebaixa substantiva, de mínim un 50%, de la matrícula en aquest ensenyament, per tal de fomentar la inscripció de més alumnes, condició bàsica perquè la ciutat segueixi comptant amb músics d'aquests instruments.

El finançament dels menjadors escolars, al ple de setembre

 La CUP presenta dues mocions al ple del proper dilluns 17 de setembre, la primera de les quals se centra en la problemàtica entorn el finançament dels menjadors escolars.  

Els menjadors de les escoles de Vilanova fan un servei essencial per aquells pares o tutors que no tenen la possibilitat de fer-se càrrec de la canalla a l’hora de dinar. A més, també fan un servei social per a les famílies més necessitades que tenen aquest servei becat per la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal del Garraf.  

Durant els darrers mesos les transferències que fa la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Garraf, per tal que aquest pagui a les AMPES de les escoles, s’estan endarrerint considerablement. El fet que el CC del Garraf tingui poca capacitat financera està provocant que aquests diners arribin amb mesos de d’endarreriment a les escoles i que per tant siguin les AMPES o les empreses de càtering les que estiguin suportant aquesta demora.  

Aquest fet és molt més problemàtic quan són les AMPES les que gestionen directament els menjadors i que per tant són aquestes les que han d’assumir directament el cost dels aliments i els sous de cuiners i monitors. Unes AMPES que no tenen capacitat d’endeutament i a les que s’han arribat a deure fins a cinc mesos de les beques dels menjadors. Aquesta situació ha arribat a portar a alguna de les AMPES de la ciutat a plantejar-se deixar de prestar aquest servei per la incapacitat de finançar-lo.  

És per això que la CUP demana que es reconegui la importancia d’ aquest servei, que el ple municipal exigeixi al govern de la Generalitat de Catalunya que es posi al dia en els pagaments de les beques dels menjadors escolars al Consell Comarcal del Garraf i que els pagaments es facin en els terminis establerts i que, mentre això no es compleixi, que sigui  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qui es faci càrrec dels endarreriments en el pagament de les beques, com a mínim en aquelles escoles on són les AMPES les que gestionen directament tot el servei de menjador, per tal que les AMPES cobrin dins del termini establert i assegurar la continuïtat del servei de menjador a les escoles.

6/9/12

La CUP de Vilanova denuncia l'alt nombre d'irregularitats en els enviaments de multes de trànsit

Les darreres setmanes la CUP ha rebut diverses queixes de ciutadans relatives a les multes de trànsit, que gestiona actualment la Diputació de Barcelona a la nostra ciutat. Els afectats protesten generalment perquè la primera notificació que reben els arriba ja amb recàrrec per retard en el pagament de la multa, o bé amb altres recàrrecs vinculats tots ells amb el que sembla ser un error greu de la Diputació en l'enviament de les notificacions. Els ciutadans en aquest cas es troben indefensos i no saben on recórrer les multes, l'import de les quals els arriba ja per duplicat o triplicat. Sembla ser que la Diputació de Barcelona subcontracta la comunicació administrativa oficial de les multes a una empresa privada de missatgeria, per comptes de fer-ho a Correus, i es renta així les mans de la responsabilitat directa que té sobre les notificacions, la seva tramitació i la seva certificació de recepció.  

Al Ple Extraordinari del Defensor de la Ciutadania de Vilanova, celebrat el passat mes de juliol, el mateix síndic vilanoví ja va denunciar aquestes irregularitats per part de la Diputació, però també es va queixar de la manca de competència del Defensor per adreçar-se degudament a la Diputació.  

És per tot això que la CUP demana a la ciutadania que es trobi en aquestes situacions que faci arribar les queixes al Defensor de la Ciutadania vilanoví (defensor@vilanova.cat), per tal que siguin recollides i centralitzades. D'altra banda, la CUP insta l'Ajuntament a oferir eines i recursos als demandants perquè puguin recórrer les irrgeularitats davant l'administració competent. Finalment, la CUP demana també al govern que sol•liciti una reunió amb la Diputació per exposar el funcionament deficient del seu sistema de notificacions que està causant més d'una injustícia entre els nostres ciutadans.